fbpx

Antimobbepolitik

Definition

er er tale om mobning, når en person regelmæssig og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt.

(Ifølge arbejdstilsynet)

 • Mobning er et fænomen, hvor der sker en fordrejning af de sociale normer og relationer i negativ og ekskluderende retning.
 • Mobning kan udføres af én person eller af en gruppe.
 • Mobning kan have verbal, social, fysisk, materiel, elektronisk og virtuel karakter og kan foregå både direkte og indirekte.

 

Princip:

Kerteminde Ungdomsskole skal være en skole fri for mobning, præget af et godt sammenhold, samt et sted hvor den enkeltes lyst og glæde ved at være sammen med andre, er en naturlig del af hverdagen. Alle – både skolens ansatte, elever og forældre har medansvar for trivslen på skolen.

 

Handleplan:

 • Det er forældrenes ansvar, at deres barn/børn ikke mobber.
 • Det er lærernes / pædagogernes og ledelsens ansvar, at gøre alle på skolen bekendt med skolens antimobbepolitik.
 • Det er lærernes / pædagogernes og ledelsens ansvar, at mobning forebygges på skolen.
 • Det er forældrene, eleverne og skolens ansattes ansvar / pligt, at gribe ind hvis man bliver bekendt med at mobning finder sted samt umiddelbart efter at indberette det til klasselærerne eller ledelsen.

Det er lærernes / pædagogernes og ledelsens ansvar, at der tages hånd om mobning, straks når det konstateres, samt følge op på problemet til det er løst.

 

Vi forebygger mobning/digital mobning ved:

 • at alle med tilknytning til skolen gøres bekendt med, at mobning ikke tolereres
 • tillid, fortrolighed og en direkte kontakt mellem skole og hjem
 • at der i klassen drøftes “Færdselsregler” både i den virtuelle og virkelige verden, som sikrer alles trivsel
 • at vi hvert år på første møde med forældre klarlægger og diskuterer problemstillinger og præciserer betydningen af et tæt og konstruktivt samarbejde, herunder at mobning kan foregå på forskellige planer og i mange forskellige fora.
 • at ændre elevers negative adfærd, ved at styrke / fremhæve deres positive sider
 • at styrke svage elevers selvværd og selvopfattelse
 • at lære elever at turde sige fra overfor mobning både hvis de oplever det personligt eller ser andre blive mobbet. Det er skolens kultur, at det ikke er at sladre, når man gør opmærksom på, at en anden elev har brug for hjælp. Det er at være en god kammerat!

 

Vi opdager mobning/digital mobning ved:

 • at en elev udviser mindre tryghed, mindre selvtillid og mindre selvværd
 • at en elev ændrer adfærd i negativ retning
 • at en elev ofte har fravær, der ikke kan relateres til sygdom
 • at give en elev, der betror sig til en voksen om et mobningsproblem, mulighed for FULD anonymitet
 • at tage alle henvendelser om mobning alvorlige

 

Vi griber ind overfor mobning/digital mobning ved:

 • at lærerne / pædagogerne afholder samtaler med mobbeofre, mobbere samt evt. skoleledelsen, hvor budskabet skal være, at mobning ikke accepteres, og skal bringes til ophør
 • at lærerne / pædagogerne og / eller ledelsen inddrager forældre til mobbere og mobbede elever, og gør opmærksom på lovgivningen på området. F.eks. ved krænkelse af privatlivets fred på sociale medier
 • at indgå aftaler med mobbere og deres forældre om konsekvenserne ved fortsat mobning
 • at lærerne / pædagogerne / ledelsen og forældrene samarbejder om klasseskift
 • at inddrage mobbeofret og mobbeofferets netværk
 • at inddrage kommunens SSP** samarbejde i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt